मोखाड्याचा बोहाडा

मोखाड्याचा बोहाडा प्रत्येक सणाची, उत्सवाची आपल्याकडे विशेष अशी संस्कृती आहे. अजूनही काही खेड्यांमध्ये वंशपरंपरागत चालत आलेल्या काही मजेशीर पण ज्ञानप्रबोधन …