बाळाचे स्वप्नं (बालकविता)

पक्ष्यांनो जरा हळूच कुजबुजा

बाळ माझे निजले आहे,

स्वप्नांच्या दुनियेत रममाण

त्याच्या गाली खळी ओठी हास्य आहे ll

बाळ माझे निजले आहे

पावसा जरा हळूच कोसळशील,

तुझे शिंतोडे स्वप्नांवर पडून

त्याचे रंग ओघळून जातील ll

बाळ माझे निजले आहे

ढगा जरा हळुच गडगडशील,

तुझ्या हास्याच्या आवाजाने

स्वप्नी त्याच्या राक्षस येतील ll

बाळ माझे निजले आहे

सुखस्वप्नांनो तुम्ही लवकर या,

चाहुलीने मात्र तुमच्या

वाईट स्वप्नांना पिटाळून लावा ll