shabda - ek kavita - small marathi poem

शब्द!

शब्द…
लागतात जिव्हारी
शब्द…
पाडतात हृदयाला घरे
शब्द…
करतात रक्तबंबाळ

म्हणून गप्पची बसावे?

तर शब्द…
रुसतात
शब्द…
देतात दिलासा
शब्द…
घालतात हळुवार फुंकर
शब्दच…
देतात आशा,आत्मविश्वास
शब्दच…
दाखवतात दिशा

कुठे, कधी, कुणाचे आपणच ठरवावे
आपले दान आपण पाडून घ्यावे.